Arkipelagia-seuran säännöt:

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Arkipelagia-seura. Sen kotipaikka on Turku. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen.

2§ Toiminta-alue
Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomi.

3§ Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. vaalia Saaristomeren kulttuuria
2. edistää Saaristomeren alueen luonnon ja ympäristön hoitoa ja suojelua
3. edistää ja tukea näihin liittyvää tutkimustoimintaa
4. lisätä saariston luonnon ja kulttuurin tuntemusta.

4§ Toiminta
Yhdistyksen toimintamuotoja tarkoituksen toteuttamiseksi ovat:
1. oman tiedotus- ja julkaisutoiminnan harjoittaminen
2. julkisen ja yksityisen rahoituksen hankinta nimettyjen hankkeiden toteuttamiseksi
3. järjestää yleisötilaisuuksia, retkiä, illanviettoja ja talkoita
4. toimia yhteistyössä paikallisen väestön, yritysten, kuntien, alan viranomaisten ja muiden samalla alalla toimivien organisaatioiden kanssa Itämeren alueella
5. muut samantapaiset toimintamuodot tarkoituksen toteuttamiseksi.

5§ Omaisuus
Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa sekä kiinteää että irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentattuja varoja. Yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi myös lahjoittaa omaisuuttaan säätiölle, joka toimii samankaltaisten tarkoitusperien hyväksi.

6§ Jäsenet
Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan.

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Myös oikeuskelpoiset yhteisöt voivat olla kannatusjäseniä. Hallitus hyväksyy kannatusjäsenet. Kannatusjäsenen on maksettava vuotuinen kannatusjäsenmaksu. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

7§ Kunniajäsenet
Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajan ja kunniajäseniä, jotka erinomaisella harrastuksella ovat työskennelleet yhdistyksen tarkoituksen hyväksi tai merkittävästi tukeneet sen toimintaa. Kunniapuheenjohtajia voi olla korkeintaan yksi kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksusta vapaat.

8§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että vuosittain puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisen hallituksen vaalin yhteydessä määrätään ensiksi erovuorossa olevat arvalla. Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä.

9§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
1. johtaa yhdistyksen toimintaa
2. huolehtia yhdistyksen taloudesta yhdistyksen kokouksen hyväksymän talousarvion sekä mahdollisten ohjesääntöjen puitteissa
3. pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäsenasiat
4. valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokous
5. toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset
6. valita varapuheenjohtaja ja muut toimihenkilöt
7. ratkaista muut yhdistystä koskevat asiat, jotka eivät yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuulu yhdistyksen kokouksen tehtäviin.

10§ Tilintarkastajat
Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Toisen tilintarkastajista ja hänen varamiehensä tulee olla pätevyydeltään vähintään HTM.

11§ Nimen kirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

12§ Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen toiminta- ja tilikausi päättyy seuraavan kalenterivuoden lopussa.

13§ Yhdistyksen kokous
Yhdistyksellä on vuosittain vuosikokous sekä ylimääräinen kokous milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Jäsenet voivat saattaa aloitteita kokouksen käsiteltäväksi toimittamalla ne vähintään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta hallituksen tietoon.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemää päivää aikaisemmin julkaistavalla lehti-ilmoituksella yhdistyksen kokouksen hyväksymässä sanomalehdessä tai jäsenille lähetetyllä kirjallisella kutsulla.

14§ Vuosikokous
Vuosikokous pidetään helmi/maaliskuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. esityslistan hyväksyminen
4. kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
5. edellisen vuoden toimintakertomus
6. edellisen vuoden tilit, tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7. puheenjohtajan vaali
8. erovuoroisten hallituksen jäsenten vaali
9. tilintarkastajien ja varatilintarkastajan vaali.
10. toimintasuunnitelma ja talousarvio.
11. jäsenmaksun määrääminen seuraavalle vuodelle.
12. yhdistyksen kokouksen ilmoittamisesta päättäminen 13 §:n rajoissa
13. muista kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen.

15§ Ohjesäännöt
Puheenjohtajan, hallituksen ja yhdistyksen toimihenkilöiden toiminnan ohjaamista sekä varojen sijoituksen tai omaisuuden hallinnan tarkempaa säätelyä varten voi yhdistyksen kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16§ Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tai yhdistys purkaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutosta tai purkamista kannattaa kahdessa perättäisessä kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jääneet varat ja muu omaisuus luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaan yhdistyksen tarkoitusta edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle.

Nämä säännöt on hyväksytty Arkipelagia-seuran kokouksessa 24.10.1992.

Sääntöjen 1. korjaukset (§6) on hyväksytty vuosikokouksessa 2.2.2009 ja jäsenkokouksessa 24.2.2009.

Sääntöjen 2. korjaukset (§3, §8, §10) on hyväksytty vuosikokouksessa 29.3.2012, ja käsitellään toisen kerran kesän 2012 aikana.

Close
Go top