Arkipelagia-sällskapets stadgar

1§ Namn, hemort och språk
Föreningens namn är Arkipelagia-sällskapet. Dess hemort är Åbo. Föreningen är svensk- och finskspråkig.

2§ Verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde är Finland.

3§ Syfte
Föreningens syfte är att:
1. ha omsorg om Skärgårdshavets kultur
2. främja skötsel och skydd av natur och miljö i Skärgårdshavet
3. främja och stöda forskning med anknytning till detta
4. verka för en större kännedom om skärgårdens natur och kultur.

4§ Verksamhet
För att förverkliga sitt syfte har föreningen följande verksamhetsformer:
1. egen informations- och publikationsverksamhet
2. anskaffning av finansiering ur såväl offentliga som privata källor för att förverkliga definierade projekt
3. arrangera publika tillställningar, utflykter, kvällssamkväm och talkoarbete
4. verka i samarbete med den lokala befolkningen, företag, kommuner, myndigheter och med andra motsvarande organisationer inom Östersjöområdet
5. andra liknande verksamhetsformer för att uppnå sitt syfte.

5§ Egendom
Föreningen har rätt att anskaffa och äga såväl fast som lös egendom samt att mottaga donationer och testamenterade medel. Föreningen kan arrangera lotterier och penninginsamlingar. Föreningen kan även donera sin egendom åt en stiftelse, som verkar för liknande syften.

6§ Medlemmar
Som medlem i föreningen kan varje person ansluta sig som godkänner föreningens stadgar och dess berydelse.

Styrelsen kan utesluta en medlem som verkar mot föreningens syften.

Föreningen kan också ha understödande medlemmar vilka inte har rösträtt på föreningens möten. Även samfund som äger rättsförmåga kan vara understödande medlemmar. Styrelsen godkänner understödande medlemmar. En understödande medlem bör betala en årlig medlemsavgift för understödande medlem. Föreningens höstmöte bestämmer storleken på medlemsavgifterna.

7§ Hedersmedlemmar
Föreningsmöte kan på förslag av styrelsen kalla en hedersordförande och hedersmedlemmar, vilka genom utomordentlig verksamhet tjänat föreningens syfte eller kännbart stött dess verksamhet. Det kan finnas högst en hedersordförande i gången. Hedersordförande och hedersmedlem är befriade från medlemsavgift.

8§ Styrelsen
Föreningens ärenden handhas av en styrelse som även representerar föreningen. Till styrelsen hör en ordförande och sex medlemmar som valts av föreningens höstmöte.

Verksamhetsperioden för styrelsens medlemmar är två kalenderår, på så sätt att hälften av styrelsens medlemmar årligen är i tur att avgå. I samband med det första valet bestäms genom lottning vilka som är i tur att avgå. Verksamhetsperioden för ordförande är ett kalenderår.

Styrelsen väljer inom sig viceordförande samt inom sig eller utanför sin krets sekreterare, kassör och övriga behövliga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denna av viceordföranden och är beslutsför då ordförande eller viceordförande och minst tre övriga styrelsemedlemmar är närvarande.

9§ Styrelsens uppgifter
Styrelsens uppgifter är att:
1. leda föreningens verksamhet
2. sköta föreningens ekonomi i enlighet med den budget som godkänts av föreningsmötet samt inom ramarna för eventuella instruktioner
3. föra en förteckning över föreningens medlemmar samt avgöra medlemsärenden
4. förbereda och sammankalla föreningsmöte
5. verkställa föreningsmötets beslut
6. välja viceordförande och övriga funktionärer
7. avgöra föreningens övriga ärenden, som enligt föreningslagen eller enligt dessa stadgar inte hör till föreningsmötets uppgifter.

10§ Revisorer
Föreningen har två revisorer och en revisorssuppleant. Den ena revisorn och revisorssuppleanten bör till sin kompetens ha minst behörighet GRM.

11§ Tecknandet av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande var för sig tillsammans med sekreteraren eller kassören.

12§ Verksamhets- och räkenskapsperiod
Verksamhets- och räkenskapsperioden för föreningen är ett kalenderår. Den första verksamhets- och räkenskapsperioden slutar vid slutet av det påföljande kalenderåret.

13§ Föreningsmöte
Föreningen sammanträder årligen till årsmöte samt till extra föreningsmöte då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel av de röstberättigade medlemmarna skriftligen kräver det av styrelsen för behandling av ett särskilt angivet ärende.

Medlemmarna kan föra fram ärenden som skall behandlas av mötet genom att meddela om ärendena till styrelsen senast inom en månad före föreningsmöte.

Föreningsmöte sammankallas senast sju dagar före mötet genom en tidningsannons i en tidning som godkänts av föreningsmöte eller genom en till medlemmarna sänd skriftlig kallelse.

14§ Årsmöte
Vårmöte hålls i februari/mars.

På årsmötet behandlas följande ärenden:
1. val av ordförande och sekreterare för mötet
2. konstaterande av mötets beslutförhet
3. godkännande av mötets föredragningslista
4. val av två protokolljusterare
5. årsberättelse för föregående år
6. bokslut för föregående år, revisorernas berättelse samt fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
7.  val av ordförande
8.  val av de medlemmar i styrelsen vilka är i tur att avgå
9.  val av revisorer och revisorssuppleant
10.  verksamhetsplan och budget
11.  fastställande av medlemsavgiften för följande år
12. beslut om hur sammankallning av föreningsmöte skall ske inom ramen för 13 §
13. beslut angående övriga i möteskallelsen angivna ärenden.

15§ Instruktioner
Föreningsmöte kan vid behov fastställa instruktioner för att närmare reglera ordförandes, styrelsens och funktionärernas verksamhet liksom hur medel skall placeras eller egendom förvaltas.

16§ Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen
Dessa stadgar kan ändras eller föreningen upplösas av ett föreningsmöte om ändring eller upplösning vinner understöd av två tredjedelar av de givna rösterna i två på varandra följande föreningsmöten.

Om föreningen upplöses överförs dess medel och övrig egendom på ett samfund med rättsförmåga som verkar för samma mål som föreningen i enlighet med det sista mötets beslut.

Dessa stadgar är godkända på Arkipelagia-sällskapets möte 24.10.1992. Rättelserna godkända på årsmötet den 2.2.2009 och på medlemsmötet den 24.2.2009.

Close
Go top